koszonto

Képviselő-testületi ülések PDF Nyomtat Email
A képviselő-testületi ülések anyagai (meghívók, napirendi anyagok, előterjesztések, határozatok) ide kattintva tekinthetőek meg oldalainkon.
Csak a nyilvános ülések anyagai kerülnek közlésre!
Illetve néhány testületi ülés videofelvétele is megtekinthető ide kattintva.
 
2017. január - február hónap PDF Nyomtat Email
Tájékoztató a Képviselő-testület január–február havi üléseinek főbb döntéseiről:

Pályázatok
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatási kérelmet nyújtott be az „Önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges erőgép beszerzése”; „Belterületi utak felújítása Dabason”; „Dabas, Gombay-Dinnyés kúria festés restaurálása”; „Dabasi Ősi Halász-kúria kéményfelújítása”; „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra.

Rendeletek
A Képviselő-testület módosította Helyi építési szabályzatát, elfogadta 2017. évi költségvetését, módosította a 2016-os költségvetési
rendeletet, és megalkotta a bölcsődei térítési díjakról szóló rendeletét.

A testület az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelettervezetet megvizsgálta és annak véleményezésre
történő megküldését határozta el az érintettek és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére.

Egyebek
A február 9-i ülésen a döntéshozók az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a 2017/2018. nevelési évre történő jelentkezés időpontjául az április 24–25–26-án a 8.00–16.00 óra közötti időszakot jelölték ki.
Az óvodai jelentkezés helye:
Dabas-Sári Óvoda – 2371 Dabas, Mánteleki út 6.
Dabasi Bóbita Óvoda – 2370 Dabas, Szt. István út 34.
Dabas-Gyóni Óvoda – 2370 Dabas, Benedek Elek u.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a Malév- Dabas Horgász Egyesület 2016. év második félévi ingatlan bérleti díjának elengedéséhez, azzal a feltétellel, hogy azt az egyesület halasításra fordítja.

Beszámolók
A Képviselő- testülete elfogadta a 2017. évi testületi munkatervet, valamint a Dabas Városi Polgárőr Egyesület, a Dabas-szőlősi Polgárőr Egyesület és az Önkormányzat Bizottságainak 2016. évi munkájáról készült beszámolóját. Továbbá engedélyezte a Dabas név felvételét és használatát a www.dabasimami.hu weboldalnak és a „Dabasfon” üzlet számára a fantázianév felvételét.

A döntéshozók Dabas 0818 hrsz.-ú, önkormányzat tulajdonában álló utcát Öreg köznek, a Dabas 0173/1 hrsz.-ú, önkormányzat tulajdonában álló utcát Öreg dűlőnek nevezték el.

A testület úgy döntött, hogy a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatait önkormányzati társulás útján kívánja biztosítani, ezért az Érd Megyei Jogú Város székhellyel létrehozandó, Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulással megállapodást köt és alapító tagként részt vesz benne.
 
2016. december hónap PDF Nyomtat Email
A Képviselő-testület december 8-án megtartott üléséről:
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította helyi adórendeleteit azzal, hogy az adótételek nem változtak, emellett megállapította, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 63/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – 2017. január 1-jétől hatályos – 7. §. g) pontjában foglalt követelményeknek megfelel.

 • A Képviselő-testület módosította az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendeletét, valamint megalkotta a 2017. évi költségvetés tervezés irányelveit.

 • A testület módosította a Dabasi Intézményfenntartó Központ alapító okiratát, majd elfogadta a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.

 • A Képviselő-testület a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV törvény és a Polgári Törvénykönyv alapján meghatalmazta Valentyik Mihályt (2373 Dabas, Rabárerdő u. 50.), hogy a gyóni városrész önkormányzati földterületei vonatkozásában vadászati joggal, vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon.

 • Ezt követően elbírálta a Halász Boldizsár Városi Könyvtár egyéb vezetői megbízása meghosszabbításának kérelmét.

 • A képviselők az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmére a Dabasi Mentőállomás felszereltségéhez 50 000 Ft támogatást nyújtottak a központi költségvetés terhére.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta (2016. május 11-i közgyűlésén hozott határozata alapján), hogy a 2014–2020 közötti EMVA működési időszakban az Örkényi Takarékszövetkezet által nyújtott hitel igénybevételével működhessen a Felső- Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület. A 20 890 000 Ft összegű hitel fedezeteként Dabas Város Önkormányzata 3 989 645 forint készfizető kezességet vállalt.

 • A testület döntött arról, hogy a 2362/7 és a 2362/9 helyrajzi számok alatt található földterületet érintő, a középkori Dabas templomát feltáró ásatásokat 500 000 Ft/év összeggel támogatja a mindenkori költségvetés terhére, 3 éven keresztül, biztosítva ezzel a régészeti kutatások folytatását.

 • A döntéshozók a Települési Értéktár Bizottság 2016. év második félévének munkájáról készült beszámolót és a 2017. évi munkatervét elfogadták.

 • A Képviselő-testület megkötötte a Monori Tankerületi Központtal a köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodást és a vagyonkezelési szerződést.

 • A testület a kérelmező részére – a tevékenység folytatásának időtartamára – engedélyezi a Gyóni Taxi név használatát, majd a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére a XXI. Csángó Bál megszervezésére 20 000 Ft támogatást biztosított a polgármesteri keret terhére.

 • A testület hozzájárult ahhoz, hogy Dabas Város Önkormányzata és a Halász-programban részt vevő dabasi kúriák tulajdonosai az együttműködés elősegítése érdekében 2017-ben partnerségi megállapodást kössenek, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás megkötésére a helyi értékvédelem területén.

 • A Képviselő-testület elfogadta a családi bölcsőde hálózat létrehozását ez év január 1-jétől a következő néven és telephelyen:
  · 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat (Dabas, Szent István tér 1/B )
  · 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat Levendula Családi Bölcsőde és Nefelejcs Családi Bölcsőde (2370 Dabas, Lakos doktor utca 27.)
  · 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat Jázmin Családi Bölcsőde és Viola Családi Bölcsőde (2370 Dabas, Luther utca 8.)

 • A döntéshozók elfogadták a 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Koordinátora Jurácsik Andrea egészségügyi referens. Jóváhagyták a gondozási díjat, amely napi 4 órában 25 000 Ft/hó, napi 8 órában 40 000 Ft/hó. Ez magában foglalja az étkezés költségét is. Amennyiben két vagy több testvér jár az intézménybe, a második gyermek (és a többi testvér) esetében a gondozási díj 20%-a elengedésre kerül.

 • A testület hozzájárult, hogy Dabas Város Önkormányzata és Abrudbánya Önkormányzata az együttműködés elősegítése érdekében testvérvárosi kapcsolatot létesítsen, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás megkötésére.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványt a révfülöpi Baji József Üdülőtábor fejlesztése céljából 2 672 000 Ft összeggel támogatta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keret terhére.

jegyző

 
2016. október hónap PDF Nyomtat Email
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 27-én megtartott rendes ülésén:
 • első napirendi pontként módosította SZMSZ-ét, kitüntetésekről szóló rendeletét és 2016. évi költségvetését.

 • Ezt követően döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország együttműködési program keretében meghirdetett pályázati felhívásra. A pályázat címe: „Elődeink kulturális örökségének megőrzése – nyelv, hagyományok és mesterségek a Kalinkovo–Dabas tengely mentén”.

 • A Képviselő-testület megtárgyalta Dabas város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása a 0332/8-11 hrsz mezőgazdasági területre c. tervmódosítással kapcsolatos véleményekről szóló előterjesztést, a tervanyagot a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 40.§ szerinti végső szakmai véleményezési szakaszra való megküldésre alkalmasnak találta, ezzel a véleményezési szakaszt lezárta.

 • A testület elfogadta, hogy a Luther utca 8. szám alatti Viola Családi Bölcsődét és Jázmin Családi Bölcsődét fenntartóváltással, 7 fő gondozotti létszámmal az önkormányzat működtesse, valamint elfogadta a Viola Családi Bölcsőde szakmai programját és annak mellékleteit. A fenntartó a Viola és Jázmin Családi Bölcsődét a Levendula és a Nefelejcs, Lakos doktor utca 27. szám alatti telephelyen működő családi bölcsődével együtt hálózatban működteti.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a Dabasi Intézményfenntartó Központ alapító okiratát, majd ezt követően ingatlanügyekben döntött.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a 2253/4 hrsz.-on nyilvántartott, természetben, Bartók B. út 52. sz. Rendőrség mögött fekvő 514 m² nagyságú, pince megnevezésű (volt óvóhely) ingatlan bérbe adásához a Táncsics Alapítvány részére határozott időre, 2016. 11. 01.–2017. 12. 31-ig. A bérlet díjmentes, valamint az elektromos áram díját az önkormányzat vállalja magára.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a dabasi 2699 hrsz-ú, természetben Dabas, Szent István út 68. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének módosításához, miszerint az ingatlan bérleti díjfizetési kötelezettsége 2017. április 1-jétől szóljon, tekintettel az ide évi vállalkozói fejlesztésekre. Az ingatlanban Izgő - Mozgó Játszósarok működik.

 • A Képviselő-testület a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.

 • A testület visszavonta a 11/2016. (II.4.) számú Ök. határozatát, miszerint a dabasi 777 hrsz.-ú, beépített terület megnevezésű ingatlanrészt értékesíti, mivel a fent nevezett ingatlan az önkormányzat távlati fejlesztési területe közé tartozik, és így eláll az értékesítéstől.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a dabasi 1102/2 hrsz-ú, üzletház megnevezésű, 3368 m² nagyságú ingatlan ( volt okmányiroda) társasházzá való nyilvánításához.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FC Dabas Sportegyesület részére fejlesztési támogatást nyújtott a Sári Utánpótlásközpont fejlesztéséhez.

 • Az önkormányzat a Daszofe Kft. tartozásainak (strand vízdíj, strand egyéb rezsi, ifjúsági szálláshely rezsi, piaccsarnok bérleti díj, temetkezési iroda bérlete) rendezésére 14 522 727 Ft támogatást biztosított a Sportcsarnok Kft. részére.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen kitüntetést adományozott.

jegyző

 
2016 szeptember hónap PDF Nyomtat Email
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 15-én megtartott rendes ülésén:
 • módosította Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI 28.) önkormányzati rendeletét.

 • A testület elfogadta a 2016. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót.

 • A Képviselő-testület a Dabasi vásárral kapcsolatban készített beszámolót elfogadta, egyben vállalta, hogy a Dabasi vásárral kapcsolatos racionalizálási lépéseket megteszi és továbbra is fejleszti a vásárt.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátást érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése NHSZ Dabas Hulladékgazdálkodási Kft. – ellenőrzéséről készült számvevői jelentést elfogadta. Az ellenőrzés alapján felkérte a polgármestert, kezdeményezze, hogy a társaság taggyűlése határozzon meg a maga számára a tevékenység mérésére alkalmas kritériumrendszert, ennek keretében a szakmai feladatellátás gazdaságosságának, hatékonyságának mérésére alkalmas mutatószámot, annak érdekében, hogy a társaság működése, feladatellátása mérhető és átlátható legyen. A hibák, hiányosságok elhárítása érdekében Dabas Város Önkormányzata a társasággal közösen tekintse át annak gazdálkodásában feltárt hiányosságok okait, összetevőit, azok elemzésével alakítsanak ki a tevékenység eredményesebbé tételére irányuló tervet. Az önkormányzat mint tulajdonos számoltassa be a társaságot és alakítson ki tulajdonosi monitoring rendszert.

 • A következő napirendi pontban a döntéshozók hozzájárultak ahhoz, hogy a Református Egyházközség a Martinovics téren emlékoszlopot állítson.

 • Ezt követően a testület ingatlanügyeket vitatott meg.
 • A Képviselő-testület a strand működésére 2 000 000 Ft támogatást biztosított a Sportcsarnok Kft.-nek.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 10-én 17.00 órai kezdettel a Dabasi Polgármesteri Hivatal nagytermében közmeghallgatást tart az alábbi napirenddel: közterületek használata, karbantartása ( kerékpárút,közterületi szabályozás, zöldfelületek, vízelvezetés,térfigyelő rendszer, parkolás stb.)

 • A testület a Dabas V.S.E.K. által a közeljövőben létrehozandó gazdasági társaság részére – a tevékenység folytatásának időtartamára engedélyezte a Dabas név felvételét.

 • A Képviselő-testület elfogadta a Lakos doktor utca 27. szám alatt Nefelejcs és Levendula Családi Bölcsőde az önkormányzat mint fenntartó általi létrehozását, jóváhagyta, hogy a működéshez szükséges költségeket a 2017. évi költségvetésből finanszírozza, és elfogadta a Nefelejcs és a Levendula Családi Bölcsőde Szakmai Programját és annak mellékleteit.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a Luther utca 8. (4460 hrsz.) szám alatti Szivárvány és Babaház Családi Napközit üzemeltető Starfish Gyermekakadémia Nonprofit Kft.-t Dabas Város Önkormányzata átvegye.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 2016. évi szünidei gyermekétkeztetésről szóló beszámolót.

jegyző

 
2016 július hónap PDF Nyomtat Email
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 27-én tartott üléséről:
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.

 • Ezt követően a Képviselő-testület módosította nyersanyagnormáról szóló helyi rendeletét.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11. OEVK területén a Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) tagjainak az alábbi személyeket választotta meg az OEVI vezetőjének indítványára:
  Dr. Pacsirta István Gábor, Mráz Ferencné, Kotán Sándor
  Póttagok: Farkas Józsefné, Kecskés Annamária

 • A Képviselő-testülete módosította az alábbi szavazókörök címeit:
  1. számú szavazókör: SÁRI ZARÁNDOKHÁZ Mánteleki út 8.
  2. számú szavazókör: SÁRI ZARÁNDOKHÁZ Mánteleki út 8.
  13. számú szavazókör: CSALÁDI NAPKÖZI Luther u. 8.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Desszert Szalon Kft. és a Dabasi Iroda és Szolgáltatóház részére engedélyezte a Dabasi név felvételét.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Programra, melyben a települési önkormányzatok sportparkok, ill. ezek bővítésének lehetőségével futókör létrehozásának támogatására.
  A sportparkok és futókörrel bővített megvalósítási helyszínek:
  1, D típusú sportpark létrehozása:
  helyszín – 2370 Dabas, Iskola utca,
  400 m-es futókörrel: helyszín – 2370 Dabas, Iskola utca
  2, C típusú sportpark létrehozása: helyszín – 2373 Dabas, Szőlő u. 2.
  200 m-es futókörrel: helyszín – 2373 Dabas, Szőlő utca 2.,
  3, C típusú sportpark létrehozása:
  helyszín – 2371 Dabas, Mánteleki utca
  4, C típusú sportpark létrehozása: helyszín – 2370 Dabas, Vásártér u.
  5, C típusú sportpark létrehozása: helyszín – 2370 Dabas, Tinódi u. 1.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miloszernikert indításához, telepítéséhez 600 000 Ft-ot biztosított az általános tartalék terhére.

 • A Képviselő-testület a Dabasi Intézményfenntartó Központ részére 1 db burgonyakoptatógép beszerzéséhez beruházói jogkört engedélyez 429 260 Ft összegben.

 • Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gombay-Dinnyés kúria felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:
  Ajánlatevő neve STEF-CO Építőipari és Kereskedelmi Bt. Székhely címe 2370 Dabas, Bartók Béla út 90.

 • Ezen kívül a testület ingatlan ügyekben döntött.

 
2016 június hónap PDF Nyomtat Email
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 8-án megtartott üléséről:
 • Első napirendi pontként a Képviselő-testület közbeszerzési ügyekben döntött. Az Épületenergetikai beruházások Dabason tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította az 1. rész: Szivárvány Óvoda energetikai fejlesztése (Hőszigetelés, nyílászárócsere, napelemes energiatermelő rendszer kiépítése) és a 2. rész: Mesevár Óvoda energetikai fejlesztése (Hőszigetelés, nyílászárócsere, napelemes energiatermelő rendszer kiépítése) tekintetében, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdette ki (pályázat eredményétől függően, előzetesen): Közös ajánlattevők: vezető: TESZ-97 Szerelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 2371 Dabas, Fehérakác u. 3., tag: Stef-Co Építőipari és Kereskedelmi Bt., 2370 Dabas, Bartók Béla út 90.
 • A testület az Útfejlesztések Dabason tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdette ki:
  • 1. részajánlat: Rákóczi, Árpád, Tinódi, Kör, Zrínyi, Szőlőhegyi utcák DARUS FUVAR Kft., 1225 Budapest, Kardvirág u. 6.
  • 2. részajánlat: Sári futballpálya bekötőút fejlesztése DARUS FUVAR Kft., 1225 Budapest, Kardvirág u. 6.
 • Döntött arról is, hogy Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító, úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozásának támogatására.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult, hogy a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub Egyesület pályázatot nyújtson be „Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító, úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozásának támogatásra.” A pályázat megnevezése: „Dabas-Gyón központjában ’56-os emlékszoba kialakítása – Térségi Büszkeségpont létrehozása.” Fejlesztés megvalósítási helye: 2373 Dabas, Vasút u. 1/A,
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Támogatási kérelmet nyújtott be a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a középmagyarországi régió települési önkormányzatai számára” című felhívásra. A pályázat megnevezése: „Dabasi óvodák energetikai korszerűsítése”. A fejlesztés megvalósítási helye: Dabas-Sári, Mánteleki út 6.; valamint Dabas-Gyón, Benedek E. u. 2.,
 • A következő napirendi pontban a Képviselő-testület a Dabas 7118 hrsz.-ú, önkormányzat tulajdonában álló, korábban Egyház köz elnevezését lakossági kérelemre Liliom közre módosította.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonta a 214/2013. (X. 3) számú önkormányzati határozatát, és elhatározta, hogy a „Dabasért” Közalapítványt közhasznú szervezetként kívánja működtetni, ennek megfelelően módosítja a közalapítvány alapító okiratát.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a részére ingyenesen felajánlott dabasi 4328/1 hrsz.-ú, 781 m² nagyságú, irodaház, udvar megnevezésű, természetben Dabas, Gróf Vay Sándor utca 2/A szám alatt található ingatlant, melynek értéke 8 MFt. A felajánlás miatt a Dabasi Ipartestületet e tekintetben semminemű költség nem terheli, azt az önkormányzat átvállalja.
 • A Dabasi Intézményfenntartó Központ részére 1 db takarítógép beszerzéséhez beruházói jogkört engedélyezett 931 545 Ft összegben.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Kézilabda Klub Városi Sportegyesület részére a TAO önrészének finanszírozásához kölcsönt nyújtott. A kölcsönt az egyesület október 30-ig visszafizeti.
 • A Képviselő-testület a Dabasi Sportcsarnok Kft. részére működési támogatást nyújtott a Városi Stranddal kapcsolatosan.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gombay–Dinnyés-kúria (2370 Dabas, Bajcsy Zsilinszky út 14.) homlokzatfelújításához önrészt biztosított.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 29-én tartott üléséről:
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította 2016. évi költségvetését, a hulladékról szóló rendeletét és a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződést.

 • A Képviselő-testület elfogadta a mezőőrök 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, a Települési Értéktár Bizottság 2016. év első félévének munkájáról készült beszámolót és a Daszofe Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját.

 • A testület elfogadta térítésmentes vagyonátadás jogcímén a dabasi (Tesco-s út)
  7800/9 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű,1008 m² nagyságú,
  2256/18 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, 3252 m² nagyságú,
  2256/19 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 4614 m² nagyságú,
  2256/22 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 2447 m² nagyságú
  és a 2256/23 hrsz.-ú, kivett helyi közút megnevezésű, 910 m² nagyságú
  ingatlanokat.

 • A Képviselő-testület támogatást biztosított az FC Dabas Sportegyesületnek a műfüves pálya üzemeltetéséhez.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Sári Szlovák Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást változatlan tartalommal fenntartja.

 • A testület engedélyezte a 2016/2017. nevelési évre a fenntartásában működő óvodákban és azok tagóvodáiban indítható óvodai csoportok számát.

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által meghirdetett „Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására”. A pályázat megnevezése: „A dabasi Halász Móricz-kúria részleges felújítása – nyílászárók felújítása”

 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. A pályázat megnevezése: „Dabasi Önkormányzati Konyha 1. sz. felújítása és korszerűsítése.”

 
2016 május hónap PDF Nyomtat Email
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 4-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
 • A Képviselő- testület a Dabasi Otthonteremtő Korlátolt Felelősségű Társaság részére az ÁFA finanszírozáshoz szükséges hitel fedezetéül ingatlant biztosított.
 • A testület az önkormányzat tulajdonában álló, korábban Levél utca elnevezését Park közre módosította.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 24-én tartott üléséről:
 • Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosította az Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletét, a Város Helyi Építési Szabályzatát és a közösségi együttélésről szóló rendeletét.
 • A Képviselő-testület ezt követően elfogadta a Dabas Sportcsarnok Beruházó és Szolgáltató Kft., a Pantheon Kft. és a DASZOFE Nonprofit Kft. 2015.évi beszámolóját.
 • A testület elfogadta a Malév-Dabas Horgászegyesület 2015.évről szóló beszámolóját, és döntött arról, hogy a Malév-Dabas Horgászegyesület 2016. évre vonatkozó bérleti díjának 50%-át elengedi azzal a feltétellel, hogy az egyesület az elengedett bérleti díjat halasításra fordítja. A fennmaradó bérleti díjjal kapcsolatban a testület szeptemberben dönt.
 • A Képviselő-testület alapítványi kérelmeket bírált el, majd ingatlan ügyekben döntött.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az FC Dabas Sportegyesület részére az utánpótlásközpont építésére fordított pályázati forrás előfinanszírozására, visszatérítendő támogatást biztosított.
 • A testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra két témában:
  • A Dabas-Gyóni Óvoda, Lurkó Tagóvoda épületének energetikai korszerűsítésére és felújítására, valamint
  • A Dabas, Zlinszky utca burkolatának felújítása (Dinnyés L. és Széchenyi u. között).
 • A Képviselő-testület jóváhagyta a Munkács Város Önkormányzata, Dabas Város Önkormányzata és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete között létrejött együttműködési megállapodást. Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult, hogy Dabas Város Önkormányzata mint együttműködő partner társult tagként a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségébe (VOSZ) belépjen, valamint felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Stégner Péternek, az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetőjévé történő megbízását támogatta.
 • Zárt ülésen a Képviselő-testület NAK állásfoglalással szembeni kifogásokat bírált el és kitüntetést adományozott.Rigóné
 
2016 április hónap PDF Nyomtat Email
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 28-án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
 • A testület elfogadta az önkormányzat 2015. évi pénzügyi beszámolóját és a lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.
 • A képviselők elfogadták a Rendőrkapitányság, Babaház és Szivárvány Családi Napközik, a Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet és a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatainak 2015. évi munkájáról készített beszámolót.
 • A döntéshozók elfogadták az önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál végzett ellenőrzésekről készült 2015. évi jelentést és a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi értékelést.
 • Ezt követően a Képviselő-testület praxisjog átruházásához járult hozzá.
 • A testület elfogadta a Dabas-Sári Óvoda alapító okiratának módosítását és a 2016. évi közbeszerzési terv módosítását.
 • A Képviselő-testület forrást biztosított az OBO Aréna bővített lelátójának megtervezéséhez, majd támogatta az FC Dabas SE által építendő fedett labdarúgó csarnok építését és biztosította a TAO pályázathoz szükséges támogatást. A testület az FC Dabas SE részére támogatást nyújtott az Utánpótlásközpont berendezésére.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint működtető önkormányzat támogatja, hogy a Sugár Rezső Dabasi Tagintézmény kiváljon a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolából és beolvadjon telephelyként a KLIK Dabasi Tankerületében lévő Múzsák Alapfokú Művészeti Iskolába.
 • Az ülés végén a Képviselő-testület ingatlanügyekben és kitüntetés adományozásáról döntött.

Rigóné
 
2016 március hónap PDF Nyomtat Email
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 23-án tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

 • A testület módosította térfelügyeleti rendszerről szóló rendeletét a 2015-ös év beruházásaként megvalósult térfelügyeleti rendszerbővítés miatt. A bővítés következtében a kamerák az alábbi helyeken kerültek elhelyezésre:
  – 50-es út–Szent János út kereszteződése
  – 50-es út–Vásártér út kereszteződése
  – Dabas Besnyő, Illatos út–Inárcsi út kereszteződése
  – Kossuth Lajos út 21.
  – Vasút út–Szőlő utca kereszteződése
  – Dabasi-szőlők, Tinódi utca 3.
  – Dabas, Semmelweis utca–Sportcsarnok utca–Parragh utca kereszteződése
  A város 2016-os évben a kamerák további bővítését tervezi.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas-Sári Óvoda alapító okiratának módosítását elfogadta.
 • A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz,hogy az önkormányzat a Cs&Cs Building Kft.-vel közösen alapítsa meg a Dabasi Otthonteremtő Kft.-t. Törzstőkeként 1 500 000 Ft-ot bocsát az új kft. rendelkezésére, 50%-os üzletrész kikötése mellett. A testület továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a kft. nevében a Dabas név szerepeljen, illetve a társaság székhelye: Dabas, Szent István tér 1/B legyen, valamint a cég kettős ügyvezetéssel működjön. A cég egyik ügyvezetőjének Veres Tündét bízta meg.
 • A Képviselő-testület a Zárdakert Idősek Otthona területén levendulaültetvény létesítéséhez támogatást biztosított az általános tartalék terhére.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 31-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
 • A Képviselő-testület elfogadta a Dabasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről készített beszámolót.
 • A testület elfogadta a Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár, a Halász Móricz-kúria, a Dabasi-szőlők Civil Közösségi és Művelődési Ház, a Sári Közösségi Ház 2015. évi beszámolóját.
 • A döntéshozók jóváhagyták a Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a bizottságok 2015. évi tevékenységéről és a temetők 2015. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót.
 • A Képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a „Dabas – Újhartyán–Kakucs kerékpárút-hálózat kiépítése” és a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra. A pályázat megnevezése: „Bölcsőde létesítése Dabason”.
 • Következő pontban a Képviselő-testület ingatlankérdésekben döntött.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a 2016. évi közbeszerzési tervet.
 • A testület úgy döntött, hogy megvásárolja a Halász, Zlinszky, Nemes és Szánthó családokhoz kötődő, körülbelül 500 db-os helytörténeti gyűjteményt.
 • Ezt követően a döntéshozók a Dabas név felvételét és használatát engedélyezték a Dabas TV részére.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult két önkormányzati beépítetlen ingatlan értékesítéséhez a Dabasi Otthonteremtő Korlátolt Felelősségű Társaság részére (2370 Dabas, Szent István tér 1/B). A vételár kiegyenlítése három részletben történjen. Emellett 3 millió Ft tagi kölcsön biztosításáról döntött a Képviselőtestület a kft. részére.
 • Ezt követően a Képviselő-testület alapítványi kérelmekben döntött, és pályázatok önrészére 10 000 000 Ft-ot különített el önrész céljából.
 • Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  1. Az 5202 jelű út állapotával kapcsolatban kapott választ nem fogadta el, mivel a levélben felvetett problémára nem javasol megoldást. Az út állapota azonnali beavatkozást igényel, a helyi lakosság biztonságát veszélyezteti.
  2. Az önkormányzat az 5202 jelű útra figyelemfelhívó demonstrációt szervezett. A demonstráció célja, hogy az út felújítása minél előbb megtörténjen. A figyelemfelkeltés lehet cserepes virágok kiültetése, táblák kihelyezése stb.

Rigóné


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL